Non-stick

Teflon is thought to cause cancer

Nearly $1'000'000'000 Settlement for Cancer-Causing Teflon Chemical

 
Odoo CMS- Sample image floating

Non-stick eller nonstick är ett engelskt ord som betyder ”inte fastna” exemplevis i betydelsen att ett föremål är tillverkat av ett visst material, eller en yta är täckt med en substans som förhindrar livsmedel från att fastna vid det under tillagningen.

Non-stick är inte ett varumärkesnamn eller namnet på en viss typ av material eller ytbeläggning.

Smörjfri är en vanlig svensk översättning av non-stick.

Smörjfria ytbeläggningar

Det finns två helt olika huvudgrupper av smörjfria ytbeläggningar för bakplåtar och bakformar: Fluorplaster and  Silikoner.

Fluorplaster

 • Uppfanns 1938 av Roy J. Plunket som fick patent på Polytetrafluoreten 1941.
 • DuPont, som är ett amerikanskt multinationellt kemisk-tekniskt företag, registrerade varumärket Teflon® för vissa Fluorplaster 1944.
 • Det finns idag många olika tillverkare av Fluorplaster med egna varumärken.
 • Fluorplaster har fysiska egenskaper som gör den mycket hal (låg friktion) och motståndskraftig mot olika typer av nedbrytningar.
 • Fluorplast användes som korrosionsskydd vid skapandet av atombomber.
 • Fluorplaster började användas för att belägga stekpannor 1954.
 • Det finns flera olika varianter av Fluorplaster för ytbeläggning av bakplåtar och bakformar. De har olika egenskaper vad gäller, nöttålighet, temperaturtålighet, släppförmåga, etc. De appliceras i olika många lager och med olika skikttjocklek. Priset och prestandan skiljer mycket mellan en 1-lagers PTFE (lägsta kvaliteten) och en 3- eller 4-lagers PFA (högsta kvaliteten). RUNEX erbjuder alla alternativen.
  • PTFE (Polytetrafluoreten)
  • PFA (Perfluoroalkoxy)
  • FEP (Fluorerad etenpropen)
 • Fluorplaster ger INTE en ”överlägsen släppförmåga och livslängd” som beläggning på bakplåtar och bakformar.
 • Det pågår en livlig debatt om Fluorplasters eventuella skadlighet för hälsan och miljön. Dels om olika kemiska ämnen som används vid framställningen av materialet, dels vid appliceringen av materialet på olika underlag, dels vid användningen av materialet i förhöjda temperaturer på spisplattor och i ugnar, dels vid avbränningen av materialet i höga temperaturer i Pyrolysugnar då gammal beläggning ska avlägsnas.
 • En av materialets fördelar är att det är mycket motståndskraftigt mot olika typer av nedbrytning. Just det faktumet anförs idag av vissa som ett starkt argument mot vidare användning eftersom det ackumuleras i miljön.
 • Fluorplaster är en källa till spridning av PFAS - vår tids största miljögift?       Läs mer om PFAS

Silikoner

 • Silicon är ett engelskt ord som betyder Kisel.
 • Kisel är det näst vanligaste grundämnet i jordskorpan efter syre och om man mäter i vikt utgör kisel 26% av grundämnena i jordskorpan. Kisel finns oftast i form av kiseldioxid eller i silikatmineral i vanlig sand.
 • Kisel är ett ämne som kroppen behöver ett visst dagligt intag av.
 • Kisel (silikongummi) används inom medicin till bl.a kontaktlinser, och för hushållsprodukter till bl.a nappar och nappflaskor.
 • Silikon för bakplåtar och bakformar finns både som Silikongummi (elastisk) och Silikonharts (hård).
 • Rilon Elast är vårt namn på vår silikongummibeläggning (material och metod).
 • Rilon Hard är vårt namn på vår silikonhartsbeläggning (material och metod).

Våra erfarenheter

Släppförmåga

En smörjfri ytbeläggnings släppförmåga kan mätas med kontaktvinkelmetoden (Contact angle) där större kontaktvinkel indikerar bättre släppförmåga. Vi har låtit IFP (Institutet för Fiber och Polymerteknik) i Göteborg mäta det på ett antal provbitar med olika typer av smörjfria ytbeläggningar:

 • Rilon Elast (RUNEX's silikongummi)
 • Rilon Hard (RUNEX's silikonharts)
 • PTFE (en typ av Fluorplast)
 • FEP (en typ av Fluorplast)

Livslängd

Fråga: Hur långt är ett gummiband? Svar: Det beror på hur hårt man drar i det.

Fråga: Hur länge håller en smörjfri ytbeläggning? Svar: Livslängden för alla smörjfria ytbeläggningar är begränsad. Den beror på ett flertal olika faktorer: Användningsfrekvens, miljö, material och design.

Användningsfrekvens

Det inte är relevant att tala om livslängden för en smörjfri beläggning i generella termer av antal månader eller år.

Någon bakar 1 gång per dag medan en annan bakar 5 gånger per dag. Slitaget på ytbeläggningen för den senare är 5 gånger större per tidsenhet jämfört med den förra.

Även vid lika antal bakningar per dag kan livslängden skilja betydligt mellan den som gräddar i låg temperatur och/eller kort tid jämfört med en annan som gräddar i hög temperatur och/eller lång tid. Slitaget på ytbeläggningen för den senare är betydligt större per bakning vilket ger färre antal bakningar per tidsenhet jämfört med den första.

På samma sätt förhåller det sig med alla belastningsfaktorer från miljön (se nedan).

Environment

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning reduceras gradvis vid ökad exponering av en eller flera ogynnsamma belastningsfaktorer från miljön. De mest avgörande av ogynnsamma belastningsfaktorer är:

 • Termiskt slitage
  • Hög temperatur i bakugnen.
  • Lång tid i bakugnen.
  • Alla smörjfria ytbeläggningar är helt pulveriserade efter 4-5 timmar i 450°C. Vägen dit ser olika ut för de olika materialen. Gemensamt är att det inte finns en fast temperaturgräns men är en kombination av temperatur och tid. Avbränning i pyrolysugnar är en av flera metoder för borttagning av gammal smörjfri ytbeläggning.
 • Kemiskt slitage
  • Mycket ånga vid höga temperaturer.
  • Mycket socker.
  • Mycket ägg.
  • Mycket stärkelse.
 • Mekansikt slitage
  • Repor och nötning.
  • Nedsmutsning av ytbeläggningen med inbränt fett, mjöldamm, brödrester, etc.

Nedanstående två diagram visar på dels Temperaturtålighet (Temperature Durability) dels Ångtålighet (Steam Durability) för Rilon Elast (RUNEX's silikongummi) uppmätt efter vissa kriterier i laboratoriemiljö. Diagrammen visar hur livslängden gradvis förkortas (antal timmar innan kriteriegränsen nås) med stigande temperatur samt ångtemperatur.

Material

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning beror på underlagets motståndskraft mot rost och annan korrosion. Det räcker med att en liten yta får ett rostangrepp så att ytbeläggningen lossnar där för att hela bakplåten eller bakformen måste beläggas på nytt.

 • För maximal livslängd rekommenderar vi aluminium eftersom det inte rostar.
 • Alustål används idag men det är då viktigt att komma ihåg att det är ett ”laminat” med en kärna av vanligt rostbenäget stål och ett mycket tunt skikt av aluminium på varje sida. Aluminiumskiktet täcker inga snittytor vid klippkanterna och förslits dessutom både vid tillverkningen av bakplåten eller bakformen (svetsning, gradning och blästring) men också med tiden då den används för bakning. Det leder till att omsider kan rostangrepp göra att ytbeläggningen släpper och måste göras om av detta skäl - inte för att släppegenskaperna gått förlorade. Om sandblästring används som metod för att skapa bra fästgrund för en ytbeläggning så tar det bort, helt eller delvis, det tunna, rostskyddande aluminiumskiktet.
 • Vanlig stålplåt används numera inte ofta till bakplåtar eller bakformar bl.a eftersom den rostar mycket lätt och rosten gör att ingen ytbeläggning får särskilt lång livslängd.
Design

Livslängden för en smörjfri ytbeläggning beror på bakplåtens eller bakformens design.

 • Släppvinkel i formen. En mer lodrät sidovägg kräver bättre släppegenskaper än en med större släppvinkel. Detta gäller i ökad grad ju högre formens sidor är eller ju större dess sidoarea är.
 • Präglingar av räfflor eller text på sidorna av en bakform gör att ytbeläggningen nöts mer där då brödet tas ut ur formen.

Totalekonomi

Vid jämförelse av totalekonomi för olika typer av smörjfria ytbeläggningar rekommenderar vi att man beräknar ”Kostnaden per bakning” för de olika alternativen enligt kalkylmodellen:

Kostnad per bakning = Ytbeläggningens pris / Antal bakningar

Fluorplast vs Rilon Elast

RUNEX har idag en mycket stor kunskapsdatabank med jämförande statistik över olika smörjfria ytbeläggningars livslängd och kostnadseffektivitet. Den innehåller mer än 4'500 registreringar av ombehandlingar av Fluorplast och Silikongummi under de senaste 18 åren där mer än 200'000 bakplåtar och bakformar är i cirkulation hos fler än 500 bagerier hos en av Europas största supermarketkedjor. Fördelningen mellan Fluorplast och Silikongummi har varit ca 50/50.

Vi vet alltså med säkerhet hur väl ytbeläggningarna står sig jämfört med varandra i en vanlig bagerimiljö. Slutsatsen är att:

Fluorplast håller endast obetydligt längre än en väl genomförd beläggning med Silikongummi av god kvalitet (Rilon Elast) men eftersom en Fluorplastbeläggning kostar betydligt mer än en Silikongummibeläggning så är RUNEX's Rilon Elastbeläggning (silikongummi) ofta mer kostnadseffektiv än en Flourplastbeläggning.

Aluminium skadas

Aluminium skadas, den mjuknar och tappar styrkan, av Fluorplastbeläggningar eftersom de måste härdas i så höga temperaturer. Dessutom måste gammal Fluorplastbeläggning brännas i mycket höga temperaturer under lång tid i Pyrolysugnar för att kunna avlägsnas före ombehandling. Sammantaget gör det att bakplåtar och bakformar av aluminium som beläggs med Fluorplast får en mycket kortare livslängd innan de blivit så deformerade att de måste skrotas. Det är sannolikt så att vissa bakplåtar av aluminium inte ens går att ombehandla en enda gång utan måste skrotas och ersättas med ny. Adderar man den extra kostnaden till kostnaden för en Fluorplastbeläggning så blir kostnaden per bakning mycket hög.


Bakplåtar och bakformar av alustål skadas inte av de höga temperaturerna som används vid applicering och borttagning av Fluorplast.

Vårt erbjudande – Du väljer

RUNEX erbjuder smörjfria beläggningar av bakplåtar och bakformar av båda typerna, Silikoner och Fluorplaster, och levererar utifrån kunders krav och önskemål.

Vi konstaterar dock att PFAS, där Fluorplaster ingår, är mycket uppärksammat pga dess påverkan på miljön och vår hälsa. Vi kan inte avgöra vad som är rätt eller fel eller i hur stor grad försiktighetsprincipen bör följas av andra, men uppmanar dej att själv sätta dig in i frågan och därefter bestämma vilket material du ska välja.

Bakery Equipment

Find most of the equipment you need for your bakery or pastry shop.